Website Tuổi trẻ huyện Duy Xuyên được chuyển về địa chỉ chính thức http://tuoitreduyxuyen.vn, Website sẽ tự chuyển trong 10s. BBT